Ung&Smart är ett matematikprogram för skolan som ökar elevernas resultat i matematik. Rapporterna från de mätningar som gjorts visar att elever som fått ta del av programmet ökade sina resultat med 30% redan efter en termin. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig att öka resultaten på din skola.

Ung&Smart är ett matematikprogram för grundskolan. Skolor som infört Ung&Smarts program har förbättrat sina resultat påtagligt. Elevernas resultat i matematik förbättrades med minst 30% jämfört med kontrollgrupper.

Programmet innefattar en undervisningsmetod som ursprungligen kommer från Indien. Denna har anpassats och utvecklats för den svenska skolan. Metoden utgår från att det är i klassrummet som varje elevs resultat skapas.

Programmet säkerställer att alla elever utvecklas och att alla elever under grundskoletiden tillägnar sig de kunskaper i matematik som krävs i ”Den svenska Läroplanen för grundskolan” – lgr 11.

Programmet sträcker sig över två år, totalt fyra terminer, för årskurserna 1 och 2. Det är totalt 120 färdigplanerade 45 minuterslektioner med tillhörande övningstillfällen.

Varje elev får en egen bok varje termin och lärarna får lärarmaterial varje termin.

Ung&Smart har personal som är ute och hjälper till i klassrummen efter behov.

Alla skolor ser olika ut och jobbar på olika sätt. Ung&Smart arbetar i flertalet skolor och är varje vecka inne i ett 30-tal olika klassrum. Erfarenheten från att vara inne i så pass många skolor och klassrum varje vecka ligger till grund för hur vi arbetar tillsammans med lärarna ute på skolorna.

Efter avslutad utbildning är det viktigt för oss att alla lärare får svar på sina frågor utifrån sina förutsättningar och sin skola och klass. Vi kommer därför fortsätta att vara ett stöd i klassrummet och finnas tillgängliga för att svara på frågor.

 • Färdigplanerade lektioner.
 • Uppdatering och utveckling av programmet och dess material.
 • Utbildning och kompetensutveckling av lärare under 2 år.
  • Utbildningen innehåller följande:
   • Ny undervisningsmetod i matematik.
   • Genomgång av allt material.
   • Praktiska verktyg som kan föras över till övrig undervisningstid i andra ämnen än matematiken.
   • Verktyg för att skapa struktur och trygghet i och utanför klassrummet.
   • Förhållningssätt och förväntningar för såväl lärare som elever.
   • Praktiska tillämpningar och övningar under utbildningen med direkta återkopplingar till läraren.
  • Material; elevböcker, lärarhandledning samt verktyg till elever och lärare.

Att alla barn ska ha en framgångsrik skolgång.

Göra svenska grundskolan till världens bästa grundskola inom matematik och matematikutbildning.

Alla elever ska gå ur svenska grundskolan med mycket goda kunskaper i matematik.

Genom att vara närvarande i klassrummet kan vi utveckla och förbättra där det har som mest påverkan på elevernas utbildning och framgång.

Våra resultat

I rapporterna från de projekt där Ung&Smarts metod har testats framgår att resultaten vida överträffade de förväntningar som skolorna hade på programmet. I ämnet matematik har resultaten förbättrats påtagligt i samtliga skolor som infört programmet. 
 
Vid jämförelse med kontrollgrupper som skolorna hade under den första terminen blev elevernas resultat i programmet minst 30% bättre redan då.  
 
Införandet av programmet har även medfört att man jämnat ut skillnaden i kunskapsresultaten både mellan deltagande skolor och mellan klasserna i de enskilda skolorna. Metoderna och rutinerna för uppföljning av hur varje elev utvecklas har blivit mer kompletta och används kontinuerligt. Detta är en viktig del i programmet.
 
Programmet har även förbättrat elevernas resultat i andra ämnen förutom i matematik.
 

Varför ska man välja Ung&Smart?

 • 30 % bättre resultat
 • Fler kunskapsmässigt starka elever
 • Färre kunskapsmässigt svaga elever
 • Bättre lektioner för alla
 • Säkerställt mot lgr 11
”Vi har redan sett förbättrade resultat på stockholmsprovet i årskurs 2.”
Oxhagsskolan
”Programmet jämnar ut skillnaden i kunskapsresultaten både mellan och inom skolorna.”
Haninge Kommun
”Våra erfarenheter säger oss att Ung&Smarts program även medfört ett ökat självförtroende och ökad måluppfyllelse i andra ämnen.”
Oxhagsskolan
”Ung&Smart lektionerna är de lektioner då eleverna gör mest och har mest energi. Jag ska försöka ta med det till de övriga lektionerna.”
Lärare Haninge kommun
”Kan vi inte ha Ung&Smart hela dagen?”
Elev, Haninge kommun